VIC News – Page 2 – Cộng đồng Tiền điện tử ra mắt Ứng dụng tín hiệu giao dịch trên nền tảng di động đầu tiên tại Việt Nam