Home Coin & TokenBitcoin Đã 6 năm kể từ lần đề xuất đầu tiên, bao giờ thì Bitcoin ETF mới được chấp thuận?