Home Sàn giao dịchBinance Binance Chain thông báo phí niêm yết cho các đồng coin mới có thể sẽ là 100.000 USD