Home Danh mục khác Visa, Mastercard, PayPal và Uber đã trở thành một node của Facebook Coin với giá 10 triệu đô la