Home Danh mục khác Visa, Mastercard, PayPal sẽ bị tiền điện tử làm lu mờ? Dữ liệu Bitcoin cho thấy điều này đang xảy ra