Home Danh mục khác Ứng dụng DeFi hiện đang nắm giữ 2,4 triệu ETH (khoảng 439 triệu USD)