Home Sàn giao dịchBinance Từ nhân viên McDonalds đến CEO Binance: Tài sản ròng hiện tại của ‘CZ’ là bao nhiêu?