Home Coin & TokenAltcoin Token Gram của Telegram sẽ được bán công khai trên sàn giao dịch Liquid