Home Coin & TokenBitcoin Lệnh short Bitcoin (BTC) bắt đầu chồng chất khi phe bò bỏ cuộc một lần nữa