Trang chủ » Casper

Casper

bởi Tun Tun

Casper là một cách thực thi của chuỗi khối Ethereum, xử lý nhiều giao dịch hơn mỗi giây. Ethereum đã từng có thể xử lý 20 giao dịch một giây. Bitcoin chỉ có thể xử lý 4. Visa và Mastercard có thể xử lý khoảng 20000 giao dịch một giây. Casper là một bước giữa để blockchain Ethereum thay đổi từ bằng chứng công việc sang bằng chứng cổ phần. Nó thực hiện shending.

« Back to Glossary Index
0 Bình luận

Để lại bình luận