Home Danh mục khác Giao dịch Bitcoin tại Venezuela đạt mức cao mới trong bối cảnh bị Hoa Kỳ cấm vận