Home Danh mục khác Gate.io thêm tính năng giám sát đếm ngược thời gian giảm một nửa sản lượng của 10 loại coin lớn