Home Coin & TokenBitcoin Deutsche Bank sẽ cắt giảm 18.000 nhân viên vào năm 2022. Đâu là nguyên nhân?