Home Danh mục khác Craig Wright đuổi theo XRP: ‘XRP là một cổ phiếu’