Home Sàn giao dịch Công ty điều hành sàn giao dịch Upbit đổ 46 triệu đô la vào Blockchain trong năm đầu tư đầu tiên