Home Danh mục khác CoinMarketCap sẽ loại bỏ sàn giao dịch nếu họ không cung cấp dữ liệu bắt buộc