Home Danh mục khác Coinbase Pro tăng phí, cập nhật cấu trúc thị trường để ‘tăng tính thanh khoản’