Home Danh mục khác Coinbase Custody mua lại các tổ chức Xapo, nhanh chóng tiếp tục mở rộng