Home Danh mục khác Coin Metrics chỉ ra những khác biệt và mâu thuẫn trong hệ thống ký quỹ của Ripple