Trang chủ Giao dịch Các hoạt động của sàn giao dịch FTX trong tháng 3.2020