Home Coin & TokenBitcoin Bitcoin đang tiến dần đến mốc hỗ trợ quan trọng là $7.120, điều gì sẽ xảy ra khi mốc này bị phá vỡ