Home Sàn giao dịchBinance Binance đốt BNB trị giá 24 triệu đô la được phân bổ cho nhóm