Home Danh mục khác Binance đã loại bỏ thành công Bitcoin của Huobi mặc dù bị phủ định ròng