Home Sàn giao dịchCoinbase Barclays hủy bỏ quan hệ đối tác với Coinbase, giao dịch bằng GBP bị chậm lại