Home Danh mục khác Bakkt tập trung vào ra mắt hợp đồng tương lai khi Bitcoin gặp sự cố về giá